תקנון האתר

הגדרות האתר

אתר האינטרנט שכתובתו : www.haokets.co.il

בית העסק / מפעילת האתר

"העוקץ"

מדיניות הגנת הפרטיות

מדיניות הגנת הפרטיות של בית העסק המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה וכפי שתופיע באתר

בית העסק ו/או במשרדיה.

בעל המנוי, רוכש המנוי

כל גולש ו/או צופה בתכנים ובשירותים המופיעים באתר ו/או רוכש ו/או גורם המבצע פעולה,

במישרין ו/או בעקיפין הניתנת לביצוע באתר.

משתמש שנרשם לאתר וביצע עסקה.

עסקה

רכישת אפשרות לצפות בסקירות/המלצות על תוצאות משחקי ספורט בכפוף לתנאי העסקה

ולהוראות התקנון.

תקנון מועדון לקוחות

ברוכים הבאים לבית העסק של "העוקץ" , המיועד ללקוחות האתר של בית העסק "העוקץ" וללקוחות

אתר האינטרנט של "העוקץ" הנמצא בכתובת www.haokets.co.il

1 . תכנים" – כל תוכן המוצג באתר ו/או באפליקציה, לרבות כתבות, נתונים, ידיעות, ניתוחים,

תכנים, הערכות, בטקסט, בתמונות ו/או בקול ו/או בוידאו, שיועמדו לרשות הגולשים באתר,

בכל מדיה שהיא ובכל מכשיר קצה, קיים ו/או עתידי, בין אם תכנים אלו בבעלות בית העסק

ובין אם הם בבעלות צד ג'.


2 . "האתר" או "בית העסק" – בית העסק )על ערוציה( וכל אתר אינטרנט המצוי בבעלות בית

העסק.


3 . האמור בתנאי שימוש אלה מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לכלל המינים

בצורה שווה.

מבוא

השימוש באתר, לרבות כשירות לביצוע פעולות באתר והצהרות נוספות


4 . השימוש באתר, לרבות בתכנים ו/או בשירותים ו/או במוצרים הכלולים בו, מוצע לך כשהוא

מותנה בקבלת כל התנאים, ההודעות וההגבלות המפורטים להלן.


5 . השימוש באתר נחשב להסכמה משתמעת לכך שאתה מסכים לכל התנאים, ההודעות

וההגבלות שבתנאי תקנון זה.


6 . השימוש באתר ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כמות שהם ) AS IS ( בהתאם לשיקול דעת בית

העסק, ולא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בית העסק בגין תנאי השימוש, המגבלות

או התגובות שיעורר הפרסום באתר ובמכשירי הקצה. השימוש, אפוא, בתכנים המוצגים

באתר, במכשירי הקצה ובשירותי האתר ייעשו על אחריותך הבלעדית והמלאה. המידע המופיע

באתר אינו בגדר המלצה לביצוע כל פעולה, לרבות לרכישת מוצר או שירות כזה או אחר ואין

להסתמך או לפעול על בסיס המידע המופיע באתר מבלי לוודא את נכונותו וחוקיותו.


7 . ידוע למשתמש באתר, כי שימוש בשירותים מסוימים באתר מוגבל למשתמשים בעלי כשירות

לבצע פעולות משפטיות מחייבות. היה ובחר גולש שהינו קטין )מתחת לגיל 18 ( או אינו זכאי

לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס לעשות שימוש באתר, לרבות בתכנים ו/או

שירותים ו/או מוצרים הכלולים בו, יראו את שימוש הגולש הנ"ל כאילו קיבל את אישור

האפוטרופוס החוקי שלו לעשות כן.


8 . בית העסק רשאית לסגור את האתר ולשנות, מעת לעת, את מבנהו, מראהו וזמינותם של

השירותים ו/או המוצרים ו/או התכנים המוצעים או הניתנים בו, וזאת ללא צורך להודיע לך על

כך מראש. על כן, לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בית העסק בקשר לכך.


9 . בית העסק אינו מתחייב שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות

ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי בית העסק, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים

בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל בית העסק או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת,

וכן כי המוצרים ו/או השירותים המסופקים במסגרת האתר יהיו נקיים מוירוסים או רכיבים

מזיקים אחרים ובית העסק לא תהא אחראית לכל נזק - ישיר או עקיף –לרבות עגמת נפש

וכיוצא בכך, ככל שייגרמו לך.


10 . אין בית העסק מתחייב כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט

פעיל. אין בית העסק מתחייב לגבי מהימנותו ו/או נכונותו ו/או שלמותו של תוכן אתר המקושר

ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם משימוש בקישורים או מהסתמכות עליהם.


11 . בעל המנוי מצהיר כי קיימת לו כתובת דואר אלקטרונית פעילה.


12 . בעל המנוי מצהיר כי כל הפרטים המוזנים על-ידו לאתר מדויקים וכי הוא הבעלים של כרטיס

אשראי שהוזן על-ידו לאתר


13 . כמו כן, אתה מאשר כי ידוע לך כי מסירת פרטים והרשמה באתר שאליהם תגיע באמצעות או

דרך שימוש או קישור הקיימים בבית העסק אינה כפופה למדיניות הפרטיות של בית העסק

אלא למדיניות הפרטיות של אותם אתרים מקושרים ולהוראות כל דין.


14 לשימת לבך, בית העסק שומר לעצמו את הזכות לשנות, לפי שיקול דעתו, וללא קבלת הסכמת .

בעל המנוי, את תנאי השימוש באתר. בכל כניסה לאתר, ניתן יהיה לקרוא את תנאי השימוש

בגרסתם העדכנית ביותר באמצעות קישור זה –


15 . https://www.haokets.co.il


16 . כתובת דוא"ל ליצירת קשר: haokets7@gmail.com


17 . בכל שאלה בנוגע לדיגיטל ניתן לפנות לדוא"ל haokets7@gmail.com

תכני גולשים המתפרסמים באתר


18 . הנך מנוע מלפרסם באתר את התכנים הבאים )בכל צורה ו/או פורמט שהוא(:


19 . תכנים בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע הסתה,

עבירות, פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר

מהווים הפרה כלשהי של החוק; תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו;

תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות לך; תכנים אשר מכילים וירוסי מחשב מכל

סוג שהוא;


20 . בית העסק רשאית לסרב לפרסם תכנים, מכל סיבה שהיא, לרבות בשל היות התכנים מפרים

מי מהתנאים הנ"ל ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו, והיא רשאית למחוק

תכנים כאלו בכל עת.


21 . עליך לשים לב כי התכנים שתמסור לפרסום יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט ובית העסק

אינה אחראית לגבי תגובות ככל שתקבל בעקבות פרסום התכנים.


22 . בית העסק לא ישא בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתר ובכל מכשיר קצה בהם הם

מופיעים, תוכנם, מהימנותן, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר וכן

לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שתגרם לך,

לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.


23 . עליך לדעת, כי כל מידע שתמסור לפרסום באתר יהא גלוי לכל משתמש אחר ברשת

האינטרנט. על כן, עליך לנהוג בהיגיון, בזהירות ובתבונה במסירת פרטים אישיים ותנאי

תשלום, כמו גם בטיפול בתגובות המתקבלת אצלך בעקבות השימוש באתר או בעקבות פרסום

פרטים מזהים כלשהם.

קניין רוחני


24 . מלוא זכויות הקניין הרוחני )מכל סוג שהן(, לרבות סימני מסחר, סודות מסחריים וזכויות

יוצרים, בין אם רשומים ובין אם לאו, באתר – לרבות, מבלי לגרוע, בעיצובו, ובכל תוכנה, יישום,

קובץ גרפי, טקסטים, קוד מחשב, תכנים אודיו-ויזואליים וכל חומר אחר הכלול באתר - הינן

של בית העסק בלבד ו/או ספקי התוכן שלה, ו/או שותפים עסקיים, לפי העניין וחלקם אף מוגנים

על ידי חוקי זכויות היוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות

אחרות. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, לשדר, להעביר בהעברת המשך ) re-transmission )

להציג, להנפיק רישיון, להציג בפומבי, להעמיד לרשות הציבור, ליצור יצירות נגזרות, להשכיר,

לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהנ"ל בלא קבלת הסכמתה המפורשת של בית העסק

או )לפי העניין( של אותם צדדים שלישיים בעלי הזכויות, בכתב ומראש. שמה של בית העסק,

שם המתחם של האתר וסימני המסחר )אלה שנרשמו ואלה שלא נרשמו( של בית העסק, הינם

קניינה הבלעדי של בית העסק.


25 . על אף האמור לעיל, זכויות הקניין הרוחני בתכנים שנמסרים על ידיך לפרסום באתר נשארות

בבעלותך. במסירת תוכן כלשהו לפרסום, הנך מאשר כי הנך בעל זכויות הקניין הרוחני בו, וכי

הנך בר-רשות להתרת פרסומם ע"י בית העסק בכל מדיה שהיא. במסירת תוכן לפרסום, הנך

מקנה לבית העסק רישיון חינם, בינלאומי, בלתי חוזר, שאינו מוגבל בזמן, לשכפל, להעתיק,

להפיץ, לשווק ולהשתמש במידע לפי שיקול דעתה, בכל שירותי התוכן שהיא מספקת, ובכל

מכשיר קצה, ללא תשלום.

פרטיות


26 . השירותים טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך ודרכי

ההתקשרות עמך. השדות שחובה למלא יסומנו במפורש. בלא למסור את הנתונים

המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לשירותים טעוני הרישום.


27 . הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לשירותים באתר יישמרו ע"י בית העסק. על פי חוק, אינך

מחויב למסור את המידע, אולם בלי למוסרו לא תוכל להשתמש בשירותים אלה.


28 . במסירת הפרטים הנך מאשר לבית העסק לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר

שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי - בין אם מדובר במידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מדובר

במידע שתקבל בית העסק לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. מידע זה ישוגר לתיבת

הדואר האלקטרוני המשמשת אותך.


29 . כמו כן בית העסק יוכל לעשות שימוש במידע שתמסור לה במסגרת פעילויותיה השונות, לרבות

לצורך קידום תכנים של בית העסק ו/או פילוח וביצוע מחקר וסטטיסטיקה אודות הרגלי הצפייה,

הגלישה והצריכה.


30 . באם אין ברצונך להמשיך ולקבל מידע מסחרי כאמור ו/או באם אין ברצונך לאפשר לבית העסק

להשתמש במידע כאמור, תוכל, בכל עת, לבטל את הסכמתך באמצעות פניה לבית העסק.

מידע מסחרי


31 . בית העסק, וכן מי שקיבל היתר ממנו בכתב, והם בלבד, רשאים לפרסם באתר פרסומות ומידע

מסחרי מטעמה או מטעם צד שלישי, בכל דרך שתראה לנכון. חל איסור מוחלט למחוק, לפגוע,

לשבש, להתערב או להתנגד לכל פרסומת או מידע מסחרי כאמור, בכל אמצעי או דרך. בית

העסק תהא רשאית, בכל עת וללא כל הודעה מוקדמת, למחוק כל פרסומת או מידע מסחרי

אחר שפורסמו בניגוד לתנאי השימוש.


32 . האחריות לתוכן המודעות המתפרסמות באתר, לרבות פרטי המידע והזכויות היא על

המפרסמים בלבד.

השימוש באתר כפוף לתנאים הבאים:


33 . הזכות לעשות שימוש במידע, בתכנים, במוצרים ובשירותים המצויים באתר נתונה לשימושו

האישי והפרטי בלבד של בעל המנוי. אין לעשות כל שימוש מסחרי בכל אלה למטרות רווח

כלשהן ובעל המנוי אינו רשאי להרשות שימוש כלשהו במידע, בתכנים, במוצרים ובשירותים

כאמור לצדדים שלישיים כלשהם, בין בתמורה ובין שלא בתמורה. מובהר כי אין לעשות שימוש

במידע, בתכנים, במוצרים ובשירותים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם ברשת

האינטרנט ו/או בשירות אחר כלשהו, מבלי לקבל את הסכמתה של בית העסק )או צדדים

שלישיים, לפי העניין( לכך בכתב ומראש ובכפוף לתנאי ההסכמה כאמור, אם וככל שתינתן.

בעל המנוי מתחייב כי, למעט על פי הקבוע במפורש בתנאי השימוש, בעל המנוי יימנע מלאגור

מידע ותכנים הכלולים באתר באמצעות תוכנות מסוגים שונים או יפיץ מידע ותכנים הכלולים

באתר ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית או לכל מטרה אחרת.


34 . בעל המנוי מתחייב לעשות שימוש באתר, במידע המופץ בו, בתכנים, במוצרים ובשירותים אך

ורק על פי החוק ובהתאם להוראות תנאי השימוש.


35 . בעל המנוי מתחייב שלא לקשר לאתר ו/או להשתמש באתר ו/או במידע, בתכנים, במוצרים

ובשירותים הכלולים בו לצורך העלאה, הורדה, הפצה, פרסום או שידור של: )א( מידע או חומר

אחר באופן המפר זכויות כלשהן, לרבות, זכויות קניין רוחני, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל

זכות קניינית אחרת; )ב( מידע או חומר אחר האסור לפרסום או לשימוש, בשל היותו בגדר

איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, גזענות או תוכן בלתי ראוי; )ג( מידע או חומר

אחר הכולל וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב של בית העסק ו/או צדדים

שלישיים כלשהם או באופן העלול להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר; או )ד( מידע

או חומר אחר הכולל פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מראש ובכתב של בית העסק.


36 . בעל המנוי מתחייב שלא לעשות שינויים ו/או להתערב בצורה כלשהי בקוד המקור של האתר

ו/או המידע ו/או התכנים ו/או השירותים ו/או המוצרים הכלולים בו ולא להעלות תוכנות ו/או

יישומים כלשהם שעלולים לפגוע או לגרום נזק לבית העסק ו/או לצדדים שלישיים אחרים

כלשהם.


37 . בעל המנוי מודע למגבלת רשת האינטרנט לגבי מגבלות בקשר לאבטחת מידע ברשת ומשחרר

את בית העסק ו/או מי מטעמה מכל אחריות בעניין זה.

השימוש במידע


38 . בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע על נוהגיך, מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת

למכור, מידע או פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו

אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך, מקום המחשב שבאמצעותו נכנסת לאתרים ועוד. בית

העסק תשמור את המידע במאגריה. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שתמסור בעת

תהליך ההרשמה לשירותים השונים, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל

דין – וזאת למטרות המפורטות להלן:


39 . כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים שונים באתר.


40 . כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים

חדשים המתאימים לדרישות בעל המנויים באתר וציפיותיהם, ולשנות או לבטל שירותים

ותכנים קיימים. המידע שישמש את בית העסק לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי.


41 . לשם יצירת אזורים אישיים באתר, שתוכל להתאים להעדפותיך.

42 . כדי להתאים מודעות ותכנים שיוצגו לך בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות שלך ו/או

לקבוצת מין או גיל ו/או מקום מגוריך, על-פי הפרטים שמסרת בעת ההרשמה.


43 . בית העסק רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה, וכן מידע

שיווקי ופרסומי - הן מידע שהיא עצמה תפרסם והן מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים

אחרים. מידע כזה ישלח אליך אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את

הסכמתך ולחדול מקבלתו. עם זאת, בית העסק לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים.


44 . ליצירת הקשר איתך )במקרה הצורך( או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים

שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע זה לא יזהה אותך אישית.


45 . לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של איזה מהשירותים

הרלבנטיים באתרי בית העסק.


46 . לשם תפעולם התקין ופיתוחם של האתר. המידע המשמש לצורך זה לא יועבר לצדדים

שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מפעם לפעם.


47 . מובהר כי אם בית העסק יארגן את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר - וכן במקרה שתתמזג

עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי - היא תהיה זכאי להעביר

לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתר או כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד

שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.


48 . בית העסק יהיה רשאי להעביר כל מידע לא מזהה אישית אודותיך שנאסף על ידיה בעת

שימושך באתר לשותפיה העסקיים, על מנת שאלו יתאימו עבורך מודעות ותכנים שיוצגו לך

בעת הביקור באתרי אינטרנט שונים לתחומי ההתעניינות שלך ו/או לקבוצת מין או גיל ו/או

מקום מגוריך. כמו כן, הנך מסכים בזאת כי שותפיה העסקיים של בית העסק יהיו רשאים

לאסוף מידע לא מזהה כאמור אודותיך באופן עצמאי, לצורך מטרה כאמור


Cookie


49 . האתר משתמש ב- Cookies )"עוגיות"( לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף

נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר

להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. Cookies הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי

פקודה ממחשבי בית העסק. חלק מה- Cookies יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות

נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשבים שלך. אם, לדוגמה, אתה משתמש במערכת ההפעלה

"חלונות" ובדפדפן מסוג אינטרנט אקספלורר של חב' מייקרוסופט, תוכל למצוא אותם בספריה

c:windows.cookies וכן ב- c:windows.Temporary Internet Files . ה- Cookies מכילים מידע

מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר,

מדורים ומידע שאתה מבקשים לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. הם משמשים גם כדי לייתר

את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מחדש במדורים באתרי בית העסק

המחייבים רישום. המידע ב- Cookies מוצפן, ובית העסק נוקט צעדי זהירות כדי להבטיח שרק

מחשביה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.


50 . אם אינך מעוניין לקבל Cookies , תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם

כך אנא העזר בקובץ העזרה של הדפדפן. עליך לדעת, עם זאת, שנטרול ה- Cookies עלול

לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות או באתרי אינטרנט אחרים.

בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה- Cookies במחשב בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם

אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר יותאמו להעדפותיך. הואיל וה- Cookies מונעות ממך

לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, אל תמחק אותן אלא אם אתה משוכנע

שרשמת תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתר במקום בטוח. ייתכן כי חלק

מהמודעות, שבהם אתה צופה בעת הביקור באתר מגיעות משרתים של צדדי ג', המנהלים

את מערך הגשת הפרסומות באתר. ניהול הפרסומות מצריך מחברות אלו הצבת Cookies

במחשבך ושיבוץ Web beacons במודעות הפרסומת )להלן:" Cookies " (. תפקיד ה- Cookies

הינו סיוע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתרי אינטרנט בהם קיים פרסום ואודות

הפרסומות אליהן נחשפת ועליהן הקלקת. המידע הנאסף מבקש להתאים את הפרסומות

שיוצגו בפניך לנושאים שיעניינו אותך. אם אינך רוצה לקבל Cookies תוכל להימנע מכך על ידי

שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך היעזר בקובץ העזרה של הדפדפן. אתה יכול למחוק

את ה- Cookies במחשבך בכל רגע. לתשומת ליבך, מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע

שאינך רוצה להתאים את הפרסומות באתר להעדפותיך. ייתכן גם שנטרול ה- Cookies עלול

לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתרי אינטרנט אחרים.

השימוש שחברות אלה עושות ב- Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן. למדיניות הפרטות

של Google ראה: https://policies.google.com/privacy?hl=en . שימושך באתר מעיד על

הסכמתך להתקנת Cookies של גוגל )ככל שלא מותקן Cookie של גוגל על מחשבך( וכן,

לשימוש במידע כאמור לעיל.

זכות לעיין במידע


זכות לעיין במידע


51 . על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 , כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו

שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע

שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן

את המידע או למחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש

באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב

לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך

שנקבעו בתקנות.


52 . בנוסף, אם המידע שבמאגרי בית העסק משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על

השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם

כלולים במאגר )"פניה בהצעה מסחרית"(, כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות,

התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. בית העסק

תמחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע

הדרוש לבית העסק לשם ניהול עסקיה - לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת

באתרי בית העסק - יוסיף להישמר בחברה על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך.

אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקשה בית העסק למחוק אכן נמחק על-פי

סעיף זה, תהיה זכאי לפנות לבית משפט השלום באופן הקבוע בתקנות שמכוח החוק, כדי

שיורה לבית העסק לפעול כאמור.

אבטחת מידע


53 . בית העסק מיישם באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה

מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי בית העסק, אין בהם בטחון מוחלט.

לכן, בית העסק לא מתחייב שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-

מורשית למידע המאוחסן בהם.

שינויים במדיניות הפרטיות


54 . בית העסק רשאי לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו

שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה.

שיפוי


55 . אתה תשפה את בית העסק, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד,

אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב

הפרת הוראה מהוראות תקנון שימוש זה או כל זכות צד ג'.כללי


56 . תקנון זה, נועד להסדיר את הכללים והתנאים לפיהם ינוהל ויופעל מועדון הלקוחות על ידי בית

העסק, בכתובת המייל : haokets7@gmail.com תהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון בין חבר

מועדון הלקוחות לבין בית העסק בקשר עם החברות במועדון הלקוחות.


57 . תקנון זה מהווה תנאי הצטרפות למועדון הלקוחות, וכל אדם המצטרף כחבר במועדון הלקוחות

מסכים, מקבל על עצמו ומאשר, בעצם הצטרפותו למועדון, את כללי תקנון זה, ומתחייב לפעול

על פיו במשך כל תקופת חברותו בתקנון.


58 . תקנון המועדון העדכני יפורסם באתר האינטרנט ובסניפי הרשת, ובנוסף ניתן יהיה לקבל

העתק ממנו, ללא תשלום, באמצעות פניה לשירות הלקוחות של הרשת. בית העסק שומרת

לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה

מוקדמת. החל ממועד השינוי יחייב נוסחו החדש של התקנון. נוסחו המחייב של התקנון הנו

זה שיהיה מצוי במשרדי בית העסק.


59 . כל מידע מכל מין וסוג המופיע באתר ובסקירות/המלצות בכל צורה שהיא לרבות, מידע חזותי

ו/או קולי ו/או מילולי ו/או כל שילוב כזה או אחר שלהם, עיצובים גרפיים, מאמרים, הערכות,

סקירות, ניתוחים, ידיעות, שרטוטים, אובייקטים, סימנים, תצלילים )סמלים חזותיים(, איורים,

תמונות, תמונות נעות, סמלילים )לוגו/אייקון(, סרטים, דמויות, קבצי שמע, הנפשות, סמלים,

תוכנות וקודי מחשב וכן כל שביב מידע שיוצג למשתמש על-ידי האתר ו/או בסקירות/המלצות.

הצטרפות וחברות במועדון


60 . חבר במועדון הנו כל אדם פרטי שהצהיר שגילו מעל 18 שנה, שמילא טופס בקשת הצטרפות

למועדון בהתאם להוראות תקנון זה בהצטרפות כמנוי, ועמד בכל יתר תנאי התקנון. לקוחות

מתחת לגיל 18 המבקשים להתקבל למועדון, נדרשים לקבל מראש אישור מהוריהם ו/או

האפוטרופוסים החוקיים שלהם לצורך הצטרפותם למועדון ולצורך ביצוע כל פעולה, מכל סוג

שהוא, במסגרת המועדון.


61 . ההצטרפות למועדון הלקוחות מיועדת ללקוחות פרטיים בלבד, בשונה מתאגידים ובתי עסק.

לא תוקנה זכות הצטרפות ללקוח עסקי, ולא יתאפשר להירשם יותר מפעם אחת. החברות

במועדון וכל זכות הניתנות מכוחה, הנה אישית ואינה ניתנת להעברה ו/או שימוש על ידי אחר,

למעט קרוב משפחה מדרגה ראשונה.


62 . כדי להצטרף למועדון הלקוחות יש למלא טופס הצטרפות למועדון ובמסגרתו למלא פרטיים

אישיים כמפורט בטופס ההצטרפות. ניתן להצטרף למועדון באמצעות אתר האינטרנט, תוך

מילוי טופס ההצטרפות במקום מתאים לכך באתר.

63 . חבר המועדון מאשר כי ימסור לבית העסק פרטים מלאים, נכונים ועדכניים, וכי יעדכן את בית

העסק על כל שינוי שיחול בפרטיו. בית העסק יהיה רשאי לדחות בקשת הצטרפות במידה ולא

נמסרו פרטים ו/או נמסרו פרטים חלקיים ו/או בלתי ברורים ו/או קריאים.


64 . ההצטרפות למועדון הלקוחות כרוכה בתשלום והיא מקנה חברות במועדון לתקופה רכישת

המנוי בהתאמה )להלן:"תקופת רכישת המנוי" ו\או "תקופת הרכישה"(. בחלוף תקופת

הרכישה כאמור, יהיה רשאי החבר לחדש את המנוי לתקופה נוספת לפי תקופת הרכישה ובכל

אופן גם אם לא המשיך את מנוי נתוני נשמרים במאגר הלקוחות להמשך רכישה עתידית,

בהתאם לתנאי התקנון שיהיו נהוגים בבית העסק באותה עת. מובהר כי בית העסק שומר

לעצמו את הזכות לגבות דמי מנוי מתום תקופת המנוי ככל ולא התקבלה הודעת ביטול המנוי

על ידי הלקוח. חל שינוי בדמי המנוי, יעודכן השינוי בתקנון המועדון ויהיה תקף למצטרפים

חדשים למועדון ולחברים שיבקשו להאריך את המנוי, החל ממועד פרסום התקנון המעודכן.


65 . האחריות למילוי הפרטים ועדכונם הנה של חבר המועדון בעת הרישום הראשוני לאתר כמנוי,

ולא תשמע כל טענה כלפי בית העסק ו/או מי מטעמו לענין אי-קבלה לחברות במועדון ו/או של

הטבות המועדון ו/או דיוור של המועדון ו/או כל דבר אחר בקשר עם החברות במועדון, מחמת

טעות בפרטי זיהוי הלקוח, אי מילוי ו/או עדכון של הפרטים האישיים ו/או מילויים באופן חלקי

ו/או בלתי ברור ו/או בלתי קריא ו\או סיום תקופת המנוי באתר, דהיינו רק בתקופת המנוי לתאר

חבר המועדון יקבל את האמור בסעיף 8 לעיל.


66 . חבר במועדון יחשב כמסכים מרצונו החופשי ששמו ופרטיו, כפי שנמסרו על ידו במעמד

ההצטרפות למועדון, וכן כל מידע שיצטבר בקשר אליו ולפעולותיו באתר האינטרנט ו/או

בחנויות הרשת, ו/או כל נתון שיופק על סמך ניתוח הנתונים הנ”ל, יועבר בית העסק וישמש

לקידום פעולותיה, עריכת ניתוח מידע ומחקר סטטיסטי, וכן לשם דיוור ישיר לחברי המועדון

וכן שיתופי פעולה עם חברות נוספות, כך ששימוש במידע הנ”ל לא יחשב כפגיעה בפרטיות

לשתף אותו עם אחרים או לצרכים מסחריים ו/או פומביים ו/או ציבוריים, ללא מתן כל סוג של

קניין ו/או זכות ו/או הרשאה אחרת כלשהי, ולא יזכה את החבר בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו גם

לאחר סיום תקופת הרכישה כמנוי לאתר. כמו כן יחשב המידע האמור לקניינה של בית העסק

והחבר מוותר על כל טענה בגין שימוש במידע כאמור, לרבות טענה על פי חוק הגנת הפרטיות,

תשמ”א- 1981 . בית העסק רשאית להעביר את המידע הנ”ל לגורמים מטעמה לצורך ביצוע

השימושים הנקובים בסעיף זה. מובהר כי לכל חבר זכות לעיין במידע שנאסף לגביו על ידי

בית העסק כאמור, כמו-גם זכות לדרוש בכתב כי המידע ימחק ממאגרי בית העסק.


67 . בית העסק שומר על זכותו לשנות ו/או לעדכן מעת לעת את הוראות תקנון מועדון הלקוחות,

לרבות שם וסמלי המועדון, הוראות ההצטרפות, תקופת החברות, תקופת המנוי, , דמי

הצטרפות ו/או החברות, סוג ההטבות, וכד’, והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי, ללא צורך במתן

הודעה מוקדמת, ומובהר כי לחברי המועדון לא תהיה כל טענה, דרישה ו/או תביעה עקב כך.

בית העסק גם שומר לעצמו את הזכות להפסיק את פעילות המועדון, בחלקה או במלואה, בכל

עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, ולא תהיה כל טענה, דרישה ו/או תביעה בענין זה מבית העסק.

הטבות המועדון


68 . ההטבות לחברי המועדון הינן אישיות ומוגבלות למנויים בלבד בתקופת הרכישה, אשר אינם

לקוחות עסקיים. יודגש כי, ההטבות אינן ניתנות להעברה או לשימוש על ידי אחר או באמצעות

אחר, למעט קרוב משפחה מדרגה ראשונה. בית העסק אינו מחוייב לספק הטבות למנויים

והדבר נתון לשיקול דעתו הבלעדי מבלי שתקום כל טענה, דרישה ו/או תביעה בענין זה מבית

העסק.


69 . מנוי לאתר- לפחות 25 סקירות שיפורסמו מעת לעת באותו חודש קלנדרי ויהיו זמינות באתר

רק למנויי האתר באותו היום שבו הועלתה הסקירה. על בעל מנוי האתר חלה החובה להתעדכן

בכל ימי המנוי של אותו החודש על הסקירות שמועלות לאתר באותו היום על-ידי בית העסק.

כמו כן, אין על בית העסק לשמור את הסקירות בכל מאגר ו\או כל זיכרון ו\או ענן ו\או ליידע

את המנויים על הסקירות שמועלות בימי החודש לסירוגין וזאת החובה הבלעדית של בעל

המנוי להתעדכן על הסקירות.


70 . קבלת ההטבות מכוח החברות במועדון, מותנית בהזדהות הלקוח כחבר מועדון הלקוחות על

ידי שמו, שם משפחתו, מספר תעודת הזהות ופרט אישי נוסף לפי שיקול דעת בית העסק.

קבלת הטבות על ידי קרוב משפחה של חבר מועדון, מותנית בהזדהות לפי הליך הזדהות

הלקוח, כאמור לעיל, וכן בהצגת תעודת מזהה של קרוב המשפחה המוכיחה את קרבתו לחבר

המועדון. לא תשמע כל טענה לענין הזדהות חבר המועדון או קרוב משפחתו. טרם רכישה

באתר האינטרנט על הלקוח להזדהות כחבר מועדון, בהתאם להנחיות המופיעות באתר.

הטבות לחברי המועדון


71 . ההטבות כאמור הנן לשימוש אישי בלבד, והן אינן ניתנות להעברה, אלא כאמור בתקנון זה.


72 . לא ניתן לממש בעסקה בודדת בו זמנית שתי הטבות )למשל הטבה קבועה והטבת יום הולדת(,

אלא אך ורק בעסקאות נפרדות.


73 . להלן פירוט התנאים הכלליים אשר יחולו על מבצעים, הטבות וקופונים אשר ישלחו לחברי

המועדון אשר מנויים בתקופת הרכישה של המנוי, אלא עם צוין אחרת בדיוור עצמו – ) 1 )

המועדון שומר לעצמו את הזכות לבטל או לשנות את המבצעים בכל עת; ) 2( אין כפל מבצעים

והנחות; ) 3 ( הטבה/קופון הינו אישי ולא ניתן להעברה; ) 4( מימוש הקופון הינו חד פעמי

ובמעמד הרכישה המזכה; ) 5( קופון פג תוקף או שלא מומש, לא יכובד ולא יינתן בעבורו קופן

חדש ו/או אחר ו/או החזר כלשהו; ) 6 ( לא חל על פריטי עודפים; ) 7( לא חל על כרטיסי מתנה;

( 8 ( לא יינתנו הטבות רטרואקטיביות על רכישות שבוצעו לפני ההצטרפות למועדון או על

רכישות שבוצעו ללא הזדהות כחבר מועדון בעת הרכישה כנדרש.


74 . אתה מסכים באופן מפורש לכך כי ההשתתפות במבצעים כאמור הינה על אחריותך בלבד וכי

בכל מקרה בית העסק לא תהיה אחראית לכל דבר ועניין בכל הקשור לפעילויות המיוחדות

ו/או למבצעים.

סקירה/בחינה/המלצה

כל מידע שיופיע כאמור אינו ודאי וההסתמכות עליו היא באחריותו המלאה של בעל המנוי בלבד.

המדובר במידע אינפורמטיבי בלבד המהווה וכולל בתוכו ניתוח אופציונאלי לגורמים של תוצאות

אפשריות למשחקי ספורט בענפים שונים ומסוימים. אין במידע המופיע בסקירה כדי להבטיח ו/או לצפות

באופן מדויק את תוצאות המשחק.


75 . האתר מעלה סקירות של אנאליסט להיתכנות קבלת תוצאות אפשריות בענפי ספורט נבחרים

במשחקים אשר זמני המשחקים יינתנו במינימום 10 ימים לפני תחילת המשחק. הסקירות הינן

לשימוש בעלי המנוי בלבד ובכפוף להוראות התקנון. כאמור, בעל המנוי מודע לכך כי עשויים

לחול דחיות ו/או ביטולים במשחקי הספורט המופיעים בתכנים ו/או בסקירות/המלצות, ולבעל

המנוי לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה למפעילת האתר בקשר לכך. יצוין, כי הדחיות

ו/או הביטולים כאמור יכולים להיות מכל סיבה שהיא ובין היתר בגין שינויי מזג האוויר ו/או

נסיבות שאינן קשורות למפעילת האתר.


76 . ידוע למשתמש כי בחירת המשחקים המופיעים בתכנים ו/או בסקירות/המלצות נעשית בהתאם

לשיקול דעתו הבלעדי של בית העסק. מפעיל האתר אינו מתחייב לספק תכנים ו/או סקירות

/המלצות בקשר למשחקים מליגות מסוימות ו\או ענפים מסוימים והכל נעשה אך ורק לפי שיקול

דעת בית העסק ולבעל המנוי לא תהיה טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך.


77 . בית העסק רשאי לשנות ו/או להסיר את הסקירות/המלצות המופיעות באתר בהתאם לשיקול

דעת הבלעדי ולבעל המנוי לא תהיה כנגד בית העסק כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר

לכך וזאת בכפוף לאמור לעיל.


78 אין בגלישה באתר ו/או בצפייה בתכנים לרבות בסקירות/המלצות ובשימוש בהם כדי להקנות .

למשתמש זכויות מכל סוג באתר ו/או בתכנים שיוצגו באתר, וכן אין לראות במידע ובתכנים

המוצגים באתר כהתחייבויות או מצג כלפי בעל המנוי.


79 . למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד בית העסק בקשר להתאמת הסקירות/המלצות

לצרכיו ו/או לדרישותיו ו/או לציפיותיו. בעל המנוי מצהיר כי הצפייה בסקירות/המלצות היא על

אחריותו האישית והבלעדית ואין ולא תהיינה לו טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כנגד בית

העסק ו/או מי מטעמה לרבות האנליסט שהכין את הסקירות/המלצות ו/או גורם מטעמו ו/או

בקשר לשביעות רצון בעל המנוי מהתכנים ו/או הסקירות/המלצות בית העסק לא תהיה אחריות

לכל נזק מכל סוג כלפי אף גורם בגין פעולה ו/או התנהגות שבוצעה במישרין ו/או בעקיפין

הנובעת מהצפייה בסקירות/המלצות.


80 . בית העסק עושה מאמצים לבדוק את המידע המופיע בתכנים לרבות בסקירות/המלצות אך

אין בכך כדי למנוע טעויות. ידוע למשתמש כי בית העסק אינו יכול להבטיח שלא יהיו טעויות

מכל סוג בתכנים המופיעים באתר ובסקירות/המלצות וכן למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או

תביעה בקשר לכך.


81 . למען הסר ספק, ההסתמכות על התכנים ו/או הסקירות/המלצות הינן באחריותו של בעל המנוי

בלבד. בית העסק עושה מאמצים כדי לרענן ולעדכן את המידע ו/או התכנים ו/או

הסקירות/המלצות המופיעים באתר, וכי ידוע למשתמש שייתכן והמידע באתר לא יהיה מדויק

ו/או מעודכן בזמן האמת, ולבעל המנוי לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה למפעילת

האתר בקשר לכך. בכל מקרה, באחריותו של בעל המנוי לבדוק ו/או לוודא בעצמו את המידע

ו/או התכנים ו/או הסקירות/המלצות המופיעים באתר.

חידוש וביטול חברות במועדון


82 . בית העסק שומר לעצמו את הזכות לבטל באופן מיידי ולפי שיקול דעתו חברות של חבר מועדון,

בין היתר, עקב קיומו של חשש כי בוצע על ידו מעשה גניבה, הונאה, מרמה, הטעיה, התחזות

ו/או בכל מקרה אחר בו החבר הפר הוראה מהוראות תקנון זה ו/או עשה שימוש שלא כדין

בחברות במועדון ו/או פעל בדרך אחרת ביחס לחברות במועדון באופן שיש בו כדי לפגוע בבית

העסק, בעסקיה או בשמה הטוב, לרבות עקב הפרת הוראות התקנון ו/או הדין ביחס לחברותו

במועדון ו/או שימוש לרעה בחברות במועדון, וכן שומרת על זכותה לחסום את חברות החבר

במועדון, באופן שימנע ממנו שימוש בהטבות המועדון.


83 . כל חבר יהיה זכאי לבטל את חברותו במועדון בכפוף לתנאים המפורטים בהוראות תקנות

הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התש”ע- 2010 . למען הסר ספק מובהר כי ביטול החברות במועדון

יתאפשר רק במידה וטרם מומשו על ידי החבר הטבות כלשהן מכוח חברותו במועדון.


84 . מובהר כי בכל מקרה של החזר כספי בגין ביטול עסקה, גובה ההחזר יהיה עלות השימוש

החודשי במנוי כפי ששולם בפועל על ידי חבר המועדון, דהיינו מחיר המנוי בניכוי כל ההנחות

ו/או ההטבות שניתנו במעמד הרכישה וזמן שימוש במנוי.

ביטול עסקה


85 . בית העסק משקיעה מאמצים רבים לצורך מתן שירותים למנויי בית העסק, ומחיר המנוי נקבע

בהתאם לכך. יובהר כי לא ניתן לרכוש מנוי למשך תקופה קצרה יותר מחודש, וזאת בין היתר

לאור השקעת המאמצים כאמור מצד בית העסק. בקשה לביטול חבילת מנוי מחויבת

בהתראה של 14 יום מראש, ובתום תקופה ההתראה תבוטל החבילה כאמור. בתקופת

ההתראה המנוי יהיה פעיל לשימושו האישי של בעל המנוי ואין בית העסק אחראי אם בעל

המנוי ינצל ו/או ישתמש באתר במהלך תקופה זו . ההחזר היחסי של התשלום ששולם על-ידי

בעל המנוי, יושב לו באמצעות העברה בנקאית לחשבון הבנק ו/או החזר בכרטיס האשראי ו/או

באמצעות אפליקציית תשלום .


86 במידה ובעל המנוי מעוניין לבטל את העסקה עליו לפנות למייל : " . haokets7@gmail.com " של

בית העסק . הבקשה לביטול המנוי תעשה בכתב בלבד או דרך המייל. בית העסק יהיה רשאי

לעשות שימוש ולבחון את נתוני הצפייה של בעל המנוי כדי לוודא את טענותיו. יש להמתין

לקבלת אישור בכתב שהבקשה לביטול התקבלה ואושרה .

פרסום ודיוור לחברי המועדון


87 . מבלי לגרוע מהאמור בכל מקום אחר, בחתימתו על טופס ההצטרפות למועדון, מסכים ומאשר

חבר המועדון, כי ידוע לו כי לא חלה עליו חובה חוקית למסור את המידע ו/או פרטיו האישיים

לבית העסק, וכי כל מידע הנמסר על ידו לבית העסק, נמסר מרצונו החופשי ובהסכמה, וכן כי

הוא מסכים לכך שפרטיו, המידע שמסר לבית העסק וכל מידע שנאסף ו/או הופק לגביו, ישמרו

במאגרי המידע של בית העסק. חברי המועדון זכאים לקבלת דיוור מבית העסק, לרבות

בהודעות דוא”ל, SMS ו/או בכל דרך אחרת אשר אושרה על ידי החבר, והכל בכפוף להוראות

כל דין. התמונות המופיעות בדיוורים השונים, הינן להמחשה בלבד.


88 . בית העסק שומר לעצמו את הזכות לבחור ולשנות את דיוור המבצעים וההטבות מעת לעת

בכל דרך שהיא, בין היתר הודעות SMS , דואר, דואר אלקטרוני, ו/או כל דרך אחרת.


89 . חברי המועדון רשאים לבקש בכל עת הפסקת משלוח הדיוורים ו/או לבקש כי אלו ישלחו באחת

או יותר מן הדרכים המפורטות לעיל. הודעה בדבר הפסקת משלוח דיוורים תמסר לבית העסק

באחת הדרכים הבאות: משלוח הודעת דואר-אלקטרוני אל כתובת הדוא”ל

" haokets7@gmail.com " ו/או באמצעות פניה אל שירות הלקוחות של בית העסק באמצעות

טופס צור קשר שבאתר.


90 . מבלי לגרוע מן האמור, בית העסק יהיה רשאי לשלוח אל חברי המועדון מעת לעת הודעות

עדכון ו/או מידע תפעולי, שאינן מהוות דיוור פרסומי, באמצעות הודעות סמס, דואר-אלקטרוני

וכיו”ב.


91 . בית העסק לא תהא אחראי על אי קבלת דיוור ו/או כל דבר בקשר עם המועדון לקוחות בגין

תקלה ו/או טעות ו/או אובדן ו/או אי מילוי ו/או עדכון של פרטיו האישיים של החבר ו/או מילויים

באופן חלקי ו/או בלתי ברור ו/או בלתי קריא. לא תשמע כל טענה כלפי בית העסק ו/או מי

מטעמה לענין אי קבלת דיוור ו/או הטבות המועדון, מחמת טעות/ מילוי חלקי/ אי מילוי בפרטי

זיהוי הלקוח.

כוח עליון


92 . נסיבות אשר אינן בשליטת בית העסק, ולא ניתן לדעת עליהן מראש, ואשר מובילות

לכך שקיום ההעסקה, בתנאים שנקבעו מראש, הינו בלתי אפשרי ו/או בלתי צודק,

לרבות )אך לא רק( אסון בלתי צפוי, ניתוק זרם החשמל, ניתוק אספקת האינטרנט,

תקלה באתר, תקלה בספק האינטרנט של בעל המנוי ו/או של האתר, פגיעה ברשתות

התקשורת, מצב בטחוני רגיש, מגפות וסגרים מדיניים ועוד )לא מדובר ברשימה

סגורה(.

שונות


93 . מבלי לגרוע מהאמור ביתר סעיפי התקנון, בית העסק רשאית לאפשר למשתמש

לצפות מעת לעת ובהתאם לשיקול דעתה, בסקירות מסוימות ללא עלות ו/או לפרסם

אותן באתר אחרים ו/או ברשתות חברתיות בכפוף להוראות התקנון, ואין בכך כדי

להקים למשתמש תביעה ו/או טענה כנגד בית העסק הן במישרין והן בעקיפין.


94 . הצפייה בסקירות/המלצות מצריכה חיבור לרשת האינטרנט ושימוש בדפדפן מתאים,

ולבעל המנוי לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד בית העסק בגין אפשרות הצפייה

הזמינה באמצעות האתר.


95 . בית העסק רשאי להפסיק את פעילות האתר בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי

וללא כל הודעה מראש, בכפוף להוראות הדין.


96 . אישור סופי בדבר ביצוע העסקה ישלח לכתובת הדוא”ל שמסר בעל המנוי, לאחר

אימות כרטיס האשראי ע”י בית העסק החיצונית המספקת שירותי סליקה או חברת

האשראי.


97 . שירות הלקוחות של בית העסק זמין גם בעמוד האינסטגרם של העוקץ

( https://www.haokets.co.il / ובמייל haokets7@gmail.com לשאלות ובירורים

בנוגע לתקנון ניתן לפנות לכתובת מייל haokets7@gmail.com


98 . בית העסק לא יהיה מחויב לעדכן את בעל המנויים בעת ביצוע עבודות תחזוקה ו/או

השבתת האתר לצורך כך.


99 . בית העסק רשאי למכור ו/או להעביר ו/או למזג את האתר ו/או להתארגן מחדש ביחס

לפעילות האתר והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.


100 . לצורך צפייה נאותה בסקירות בעל המנוי לוודא כי עומדת לרשותו תשתית אינטרנט

תקינה. ככל שיש תקלה ו/או שיבוש באופן הצפייה של הסקירות/המלצות, על בעל

המנוי להודיע על כך באופן מידי לשירות הלקוחות של בית העסק.


101 . למען הסר ספק, האתר אינו מספק שירות המאפשר לבצע הימורי ספורט ו/או הימורים

מכל סוג, ובית העסק אינו קשור בשום צורה ואופן לגורם המאפשר לבצע הימורי

ספורט. המידע המופיע באתר זה, הינו אינפורמטיבי בלבד והאחריות על השימוש ו/או

ההסתמכות עליו הינו באחריות בעל המנוי בלבד כמפורט בתנאי תקנון זה.


102 . בכל נושא הקשור למנוי האתר, לרבות כל פרט ו/או הבהרה ו/או שאלה בקשר אליו,

ניתן לפנות לשירות הלקוחות של בית העסק בכתובת באמצעות הקישור צור קשר.


103 . במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כל שהיא בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים

אחרים כלשהם בכל אמצעי המדיה תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר וענין.


104 . על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד וסמכות השיפוט בכל דבר וענין הקשורים

לתקנון זה ו/או הנובעים ממנו, מוקנית לבית המשפט המוסמך בתל-אביב-יפו באופן

בלעדי, תוך שלילת סמכות השיפוט מכל בית משפט אחר.


105 . אם בית משפט מוסמך ייקבע כי תנאי מתנאי תקנון זה אינו תקף, או שאינו ניתן לאכיפה

מכוח הוראות החוקים הרלוונטיים, אזי יוסר תנאי זה מבלי להשפיע על תוקפם של

יתר התנאים בתקנון

106 . בעל המנוי פוטר את בית העסק מכל נזק או הפסד שייגרם לו ו/או למי מטעמו ו/או לצד

שלישי כלשהו כתוצאה מהסתמכות ו/או הישענות על המידע והתכנים המופיעים

באתר. מובהר ומוסכם כי הצפייה בסקירות/המלצות הינה באחריות בעל המנוי בלבד.

שימוש באתר מכל סוג שהוא, על ידי גולש או משתמש, פירושה שהינו מסכים לתקנון זה

ולמדיניות הפרטיות ולמדיניות ביטול עסקה ולכל האמור והכתוב בתקנון זה .

טואול - בניית אתרים